Ochrona danych osobowych

1. Wstęp

Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy wykorzystania strony internetowej www.stoprocent.edu.pl

2. Administrator Danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe zebrane i przetworzone w związku z wykorzystaniem strony internetowej www.stoprocent.edu.pl jest firma “Sto procent Martyna Krzemińska” z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Dworcowej 19/302.

3. Dane do kontaktu z Administratorem oraz dane Inspektora Ochrony Danych Administratora

3.1 Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z Informacją o ochronie danych osobowych lub chcieliby Państwo wnieść skargę w sprawie obsługi Państwa danych osobowych lub wykonać swoje prawa dotyczące okresu przechowywania danych, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez adres:

biuro@stoprocent.edu.pl

4. Osoby, których dane dotyczą

Niniejsza Informacja o ochronie danych dotyczy zbierania i przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej www.stoprocent.edu.pl

5. Kategorie Danych, Cele przetwarzania i Podstawa Prawna

Załącznik o danych na stronie internetowej i plikach typu “cookie” zawiera szczegółowe informacje dotyczące:
• kategorii danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub osób trzecich (np. władz publicznych lub instytucji publicznych) obok innych danych osobowych, które aktywnie Państwo nam przekazują (np. gdy wysyłają Państwo do nas e-mail);
• celów, dla których przetwarzamy takie dane osobowe oraz
• podstawy prawnej do zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych (o ile nie zostało to ustalone inaczej, np. w chwili, gdy zbieraliśmy od Państwa dane)
• Prosimy zwrócić uwagę, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla innych celów, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. przekazania do sądów lub organów ścigania), lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie lub jeśli przetwarzanie jest w inny sposób zgodne z prawem na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli ma miejsce przetwarzanie dla innych celów, również o tym informujemy.

6. Odbiorcy oraz Kategorie Odbiorców

Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w Sto procent jest ograniczony do upoważnionych osób, które korzystają z takich danych, aby wypełniać wyłącznie swoje zadania związane z stanowiskiem pracy.
Sto procent może przekazać Państwa dane osobowe dla odpowiednich celów odbiorcom i kategoriom odbiorców wymienionych poniżej – więcej szczegółów dotyczących odbiorców i kategorii odbiorców wspomnianych w 6.1 i 6.2 poniżej.
6.1 Procesorzy – pewne podmioty trzecie, powiązane lub nie, mogą otrzymywać Państwa dane osobowe, aby przetwarzać je w imieniu KIA zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla celów takiego przetwarzania. Procesorzy będą podlegać zobowiązaniom umownym, aby wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, aby zabezpieczyć dane oraz aby przetwarzać dane osobowe jedynie w określony sposób.
6.2 Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni oraz inne podobne strony trzecie, które są organami publicznymi jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.

7. Transgraniczny przepływ danych

Niektórzy odbiorcy Państwa danych osobowych będą zlokalizowani lub mogą prowadzić istotną działalność poza granicami Państw oraz UE, gdzie przepisy z zakresu ochrony danych mogą zapewniać inny stopień ochrony w porównaniu do przepisów Państwa jurysdykcji, a odpowiednia decyzja Komisji Europejskiej ich dotycząca nie ma zastosowania. Odbiorcy w Stanach Zjednoczonych mogą zostać częściowo certyfikowani na podstawie EU-U.S Privacy Shield [Tarczy Prywatności UE-USA] i tym samym uznani jako zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych z perspektywy europejskich przepisów z zakresu ochrony danych. W odniesieniu do przepływów danych do odbiorców poza UE, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności sposób zawierania umów o przesyłanie danych wprowadzony przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne (2010/87/UE oraz/lub 2004/915/WE)) z odbiorcami lub podejmujemy inne środku w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

8. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Sto procent oraz/lub dostawców usług, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Musimy przechowywać Państwa dane, aby stosować się do obowiązków prawnych lub regulacyjnych, np. dane osobowe zawarte w umowach, konwersacji oraz pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, na okres do 10 lat). Wszelkie inne dane osobowe mogą zostać z zasady usunięte po 5 latach od wygaśnięcia odpowiednich powiązanych relacji umownych pomiędzy Państwem a Sto procent.

9. Państwa Prawa

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych mają Państwo prawo do: żądania dostępu do Państwa danych osobowych, żądania sprostowania Państwa danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Należy zauważyć, że wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów w zakresie ochrony danych.
W uzasadnionych przypadkach mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych. Aby skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt w sposób określony w sekcji (3.) powyżej.

10. Pliki typu “Cookie” i inne technologie

10.1 Pliki typu “Cookie”. Jeśli używają Państwo naszej strony internetowej, możemy wysłać jeden lub więcej plików typu “Cookie” – małych plików tekstowych zawierających ciąg znaków alfanumerycznych – na Państwa urządzenie. Możemy wykorzystywać pliki “session cookies” oraz “persistent cookies”. Pliki “session cookies” znikną po tym, jak zamkną Państwo przeglądarkę. Plik “persistent cookie” pozostanie po tym, jak zamkną Państwo przeglądarkę i mogą być wykorzystywane przez Państwa przeglądarkę przy kolejnym odwiedzeniu naszej strony. Państwa przeglądarka internetowa może zapewnić pewne opcje w zakresie plików typu “Cookies”. Prosimy zwrócić uwagę, jeśli Państwo usuną lub nie zaakceptują plików typu “Cookies”, mogą Państwo nie mieć możliwości wykorzystania cech usług na naszej stronie internetowej zapewnionych w celu pełnego wykorzystania jej potencjału. Możemy wykorzystywać również pliki typu “Cookies” innych podmiotów, które są związane z usługami zapewnionymi przez naszą stroną internetową. Na przykład, wykorzystujemy Google Analytics do zbierania i przetwarzania pewnych danych analitycznych. Możemy nie przetwarzać lub odpowiadać na sygnały z przeglądarki internetowej typu “nie obserwuj” lub inne podobne formy przesyłania, które wskazują żądanie wyłączenia obserwowania użytkowników online, którzy odwiedzają naszą stronę internetową lub wykorzystują usługi przez nią świadczone.
10.2 Clear GIFs/Web Beacons. Pliki typu Clear GIFs [czyste gify] (znane również jako Web Beacons) są typowymi niewidocznymi małymi obrazami (zazwyczaj 1 piksel x 1 piksel), które są umieszczone na stronie internetowej, które mogą być zawarte w naszych usługach świadczonych przez naszą stronę internetową oraz zazwyczaj pracujące w powiązaniu z plikami typu Cookies, w celu identyfikacji naszych użytkowników i ich zachowań.
10.3 Pliki typu Cookies i podobne technologie, wykorzystujemy w szczególności w celach profilowania. Możemy wykorzystywać pliki typu Cookies i automatycznie zebrane informacje do: (i) personalizowania naszej strony internetowej i usług przez nią świadczonych, takich jak zapamiętywanie Państwa informacji w ten sposób, że nie będą Państwo musieli wchodzić na nią ponownie podczas jej użytkowania lub przy jej następnym użytkowaniu naszej strony internetowej i usług przez nią świadczonych; (ii) zapewnienia zindywidualizowanych reklam, treści i informacji na podstawie profilowania; (iii) monitorowania i analizowania efektywności naszej strony internetowej i usług przez nią świadczonych i działań marketingowych stron trzecich na podstawie profilowania; (iv) monitorowania miar zbiorowych danych dotyczących użytkowania strony, takich jak łączna liczba wejść oraz odwiedzin strony; oraz (v) obserwowania Państwa wpisów, opinii i statusów w stosunku do wszelkich promocji i innych działań oferowanych przez naszą stronę internetową i usług przez nią świadczonych (profilowanie). Technologia obserwowania (profilowania) pomaga nam również zarządzać i ulepszać użyteczność strony internetowej, (i) wykrywać, czy pojawił się już kontakt w przeszłości pomiędzy Państwa komputerem a nami oraz (ii) identyfikować najpopularniejsze sekcje strony internetowej.

11. Zmiany w Informacji o ochronie danych na stronie internetowej

Niniejsza informacja o prywatności może wymagać aktualizacji co jakiś czas – np. z powodu wdrożenia nowych technologii lub wprowadzenia nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Informacji o ochronie danych na stronie internetowej w dowolnym momencie. Zmiany opublikujemy na [www.kia.pl oraz/lub odpowiednia Państwa poinformujemy (np. poprzez e-mail).

12. Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane

(a) Prawo do dostępu: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania dostępu do danych osobowych. Dostępne informacje zawierają między innymi cele przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz odbiorców bądź kategorie odbiorców, którym dane osobowe są lub będą ujawnione. Nie jest to jednak prawo absolutne, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać Państwa prawo do dostępu.
Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które są przetwarzane. Za kolejne kopie żądane przez Państwa, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w oparciu o koszty administracyjne;
(b) Prawo do sprostowania: Mają Państwo prawo do otrzymania sprostowania przez nas swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania, mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
(c) Prawo do usunięcia (“prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania od nas usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a my jesteśmy zobowiązani niezwłocznie usunąć takie dane osobowe.
(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku, takie dane będą oznaczone oraz mogą być przetwarzane przez nas jedynie w pewnych celach.
(e) Prawo do przeniesienia danych: W pewnych okolicznościach, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych które Państwa dotyczą w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
(f) Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie na podstawie szczególnej sytuacji osobistej, lub jeśli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a my jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.
Co więcej, jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą dla celu takiego marketingu, który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku, Państwa dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane przez nas dla takich celów.

Tutaj będzie prezentacja